У Вишневому зіграли у жіночо-чоловічий футбол

Дата: 
понедельник, октября 9, 2017 - 13:30

Упер­ше на Хмель­нич­чи­ні від­бувся нез­ви­чай­ний тур­нір з мі­ні-фут­бо­лу се­ред лю­би­тель­ських ко­манд — Фут­боль­ний Вро­жай­ний Фес­ти­валь NRG. А точ­ні­ше 10 ко­манд Ше­пе­тівсь­ко­го району зус­трі­ли­ся на фут­боль­но­му по­лі у під­сумко­во­му фі­на­лі 7 жов­тня у се­лі Виш­не­ве.

Отож на 9 ран­ку на сіль­сько­му ста­ді­оні зус­трі­ли­ся учас­ни­ки 10-ти ди­тя­чих та до­рос­лих міс­це­вих ко­манд з Вер­бівців, Кось­ко­ва, Чо­тир­бок, Са­вер­ців, Мо­кі­їв­ців, Лен­ківців, Су­дил­ко­ва та з міс­та Ше­пе­тів­ки.

— У та­ко­му фор­ма­ті Хмель­нич­чи­на впер­ше про­во­дить фес­ти­валь. На по­лі гра­ють хлоп­ці та дів­ча­та, от­же зус­тріч грав­ців то­ва­рись­ка. Нас­тупно­го ро­ку ду­маю, ге­ог­ра­фія ці­єї спор­тивної по­дії роз­ши­рить­ся, візь­муть участь біль­ше ко­манд. Все та­ки хо­ті­ло­ся б, аби жі­но­чі ко­ман­ди гра­ли не про­ти чо­ло­ві­чих. До­сить нес­по­ді­ва­но, що на сьогод­нішньому тур­ні­рі є три ко­ман­ди жі­но­чі, — за­ува­жив зас­тупник го­ло­ви фе­де­ра­ції фут­бо­лу Хмель­ницької об­ласті Ми­ко­ла Куз­не­цов.

Над­зви­чай­на для Ук­ра­їни спор­тивна по­дія пок­ли­ка­на про­па­гу­ва­ти ко­рис­не доз­вілля, та на­сам­пе­ред на­га­да­ти ук­ра­їнсь­ко­му сус­піль­ству про жі­но­чий фут­бол.

Ідея цього фес­ти­ва­лю на­ро­ди­лась до­во­лі ви­пад­ко­во, ко­ли чле­ни ко­ман­ди до­по­ма­га­ли один од­но­му в зби­ран­ні вро­жаю та у віль­ний час зіг­ра­ли з міс­це­ви­ми хлоп­ця­ми в фут­бол.

— Не сек­рет, що став­лення до жі­но­чо­го фут­бо­лу в на­шій кра­їні, а особ­ли­во, в ма­лень­ких міс­течках та се­лах як­що не не­га­тив­не, то при­най­мні до­во­лі нас­то­ро­же­не. Фут­бол все ще вва­жа­єть­ся чо­ло­ві­чою грою і дів­ча­та, що в нього гра­ють, є пред­ме­том щи­ро­го зди­ву­ван­ня і по­даль­шо­го жва­во­го об­го­во­рен­ня. На­ра­зі ми ви­рі­ши­ли та­ки до­вес­ти, що фут­бол — це спорт для кож­но­го. То­му сьогод­ні на по­лі ки­ну­ли вик­лик міс­це­вим ко­ман­дам — і чо­ло­ві­чим, і жі­но­чим, — роз­по­ві­ли учас­ни­ці ки­ївсь­кої ко­ман­ди «NRG».

Для гос­тей спор­тивно­го свя­та пра­цю­ва­ла ву­лич­на кух­ня від ко­ман­ди не­бай­ду­жих «Лю­ди­на з ве­ли­ким сер­цем». Цього ра­зу во­лон­те­ри го­ду­ва­ли риб­ною юш­кою, шаш­ли­ком, пло­вом та ін­ши­ми сам­ко­ли­ка­ми. Та­кож по­руч ді­яв бла­го­дій­ний яр­ма­рок, де всі охо­чі змог­ли ку­пи­ти іг­рашки, су­ве­ні­ри та со­ло­до­щі. На­га­да­ємо, що ко­ман­да «Лю­дей з ве­ли­ким сер­цем» що­ра­зу всі ви­ру­че­ні кош­ти пе­ре­дає на лі­ку­ван­ня ма­лень­ко­го ше­пе­тів­ча­ни­на Вла­дис­ла­ва Во­ро­бея.

Між іг­ра­ми учас­ни­ці ко­ман­ди «NRG» про­ве­ли від­кри­ті уро­ки фут­бо­лу для ді­тей та всіх ба­жа­ючих. Да­лі від­бу­ли­ся іг­ри пів­фі­на­лу та фі­на­лу.

До п’ятої го­ди­ни пе­ре­мож­ця під­сумко­во­го фі­на­лу бу­ло виз­на­че­но. Отож пер­ше міс­це діс­та­ло­ся ко­ман­ді се­ла Мо­кі­їв­ців, дру­ге — ко­ман­ді Ше­пе­тів­ки, а тре­тє — ко­ман­ді се­ла Са­вер­ців.

Піс­ля ого­ло­шен­ня ре­зуль­та­тів всі ко­ман­ди-учас­ни­ці от­ри­ма­ли по­да­рун­ки від об­ласної фе­де­ра­ції фут­бо­лу та куб­ки фес­ти­ва­лю «Фут­боль­ний Вро­жай NRG».

Ірина Погребняк

Фото Євгена Фрейліхмана